ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

CHOV
MLÉČNÉHO SKOTU

Chováme převážně červenostrakatý skot. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích na farmě v Litochovicích.

VÝROBA
MLÉKA

U chovu mléčného skotu klademe velký důraz na kvalitu stravy a čistotu prostředí a tím i na výslednou kvalitu mléka.

ROSTLINNÁ
VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilnin, řepky ozimé a brambor. Brambory pěstujeme především škrobárenské.

PĚSTOVÁNÍ
PÍCNIN

Pěstujeme pícniny především ke krmným účelům pro skot.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

 

 

P O Z V Á N K A

Představenstvo firmy „Zemědělské obchodní družstvo Předslavice“ sídlo Předslavice 2, okres Strakonice, PSČ 387 01, IČO 00113913, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr. XXXXII, vložka 2430, svolává

výroční členskou schůzi

na čtvrtek 2. července 2020 od 17:00 hodin do Kulturního zařízení ve Stříteži.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze, volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019
  4. Zpráva o stavu majetku a výsledcích roční účetní závěrky za rok 2019 
  5. Schválení určeného auditora pro r. 2020, návrh na rozdělení zisku za rok 2019
  6. Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko  k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 + USNESENÍ
  8.  Závěr výroční členské schůze

Podklady k programu výroční členské schůze jsou k nahlédnutí v sídle družstva. Člen družstva se může nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci.

 

V Předslavicích dne 11. června 2020                            

  Ing. Blažena Štouralová     

  předseda představenstva

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC

Příjmení, jméno, titul

…...............................................................narozen/a/.........................................................

Bytem...................................................................................................................................

Zmocňuji........................................................../příjmení, jméno/ nar...................................

Bytem..................................................................................................................................

aby mě zastupoval/a/ na výroční členské schůzi ZOD Předslavice, konané dne 2. července 2020 

 v Kulturním zařízení ve Stříteži (popřípadě v náhradním termínu).

 

V...............................dne.....................                                     …....................................................

                                                                                                 vlastnoruční podpis

Jízdní řád VČR 2.7.2020 ve Stříteži

Jízdní řád  na VČR  ZOD Předslavice ve Stříteži 2.7.2020


16,15  ÚLEHLE,

16,17  PŘEDSLAVICE

16,20  VŠECHLAPY

16,23  MARČOVICE

16.27  KAKOVICE

16,32  ČEPŘOVICE

16,37  LITOCHOVICE

16,42  NEUSLUŽICE

16,47  STŘÍTEŽ