ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

CHOV
MLÉČNÉHO SKOTU

Chováme převážně červenostrakatý skot. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích na farmě v Litochovicích.

VÝROBA
MLÉKA

U chovu mléčného skotu klademe velký důraz na kvalitu stravy a čistotu prostředí a tím i na výslednou kvalitu mléka.

ROSTLINNÁ
VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilnin, řepky ozimé a brambor. Brambory pěstujeme především škrobárenské.

PĚSTOVÁNÍ
PÍCNIN

Pěstujeme pícniny především ke krmným účelům pro skot.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

P O Z V Á N K A

Představenstvo firmy „Zemědělské obchodní družstvo Předslavice“ sídlo Předslavice 2, okres Strakonice, PSČ 387 01, IČO 00113913, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr. XXXXII, vložka 2430, svolává

členskou schůzi

na pátek 9. června 2023 od 17:00 hodin do Kulturního zařízení ve Stříteži

Program jednání

1.Zahájení

2. Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůz  volba orgánů členské schůze

3. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, výsledky roční účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

4. Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko  k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

5. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022

6. Schválení určeného auditora pro r. 2023

7. Usnesení členské schůze

8,  Závěr členské schůze

 

Podklady k programu členské schůze jsou k nahlédnutí v sídle družstva. Člen družstva se může nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci.

 

V Předslavicích dne 19. května 2023    

Ing. Blažena Štouralová     

předseda představenstva

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC

Příjmení, jméno, titul

…...............................................................narozen/a/.........................................................

Bytem...................................................................................................................................

Zmocňuji........................................................../příjmení, jméno/ nar...................................

Bytem..................................................................................................................................

aby mě zastupoval/a/ na výroční členské schůzi ZOD Předslavice, konané dne 9. června 2023 

 v Kulturním zařízení ve Stříteži (popřípadě v náhradním termínu).

 

V...............................dne.....................                                     …....................................................

                                                                                                 vlastnoruční podpis

 

Jízdní řád na ČS 9.6. 2023

JÍZDNÍ ŘÁD na ČS dne 9.6.2023

 

16,15   ÚLEHLE                               16,32   ČEPŘOVICE            

16,17   PŘEDSLAVICE                    16,37   LITOCHOVICE                                                      

16,20   VŠECHLAPY                        16,42   NEUSLUŽICE                                 

16,23   MARČOVICE                       16,47   STŘÍTEŽ                                                     

16,27   KAKOVICE