ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

CHOV
MLÉČNÉHO SKOTU

Chováme převážně červenostrakatý skot. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích na farmě v Litochovicích.

VÝROBA
MLÉKA

U chovu mléčného skotu klademe velký důraz na kvalitu stravy a čistotu prostředí a tím i na výslednou kvalitu mléka.

ROSTLINNÁ
VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilnin, řepky ozimé a brambor. Brambory pěstujeme především škrobárenské.

PĚSTOVÁNÍ
PÍCNIN

Pěstujeme pícniny především ke krmným účelům pro skot.

Pozvánka na členskou schůzi 18.6. 2021

 

                                                                             P O Z V Á N K A

 

Představenstvo firmy „Zemědělské obchodní družstvo Předslavice“ sídlo Předslavice 2, okres Strakonice, PSČ 387 01, IČO 00113913, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr. XXXXII, vložka 2430, svolává

 

                                                                            Členskou schůzi

 

na pátek 18. června 2021 od 17:00 hodin do Kulturního zařízení v Čepřovicích

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské scůze, volba orgánů členské schůze a volební komise

3. Volba představenstva a kontrolní komise

4. Zpráva  předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, výsledky roční účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za   rok 2020

5. Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko  k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020

7. Schválení určeného auditora pro r. 2021

8. Valorizace smlouvy o výkonu funkce a vyplácení odměn

9. Usnesení členské schůze

10.  Závěr členské schůze

 

Podklady k programu členské schůze jsou k nahlédnutí v sídle družstva. Člen družstva se může nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci.

 

V Předslavicích dne 26. května 2021                                                Ing. Blažena Štouralová                                                                                                                                     předseda představenstva

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               PLNÁ MOC

Příjmení, jméno, titul

…...............................................................narozen/a/.........................................................

Bytem...................................................................................................................................

Zmocňuji........................................................../příjmení, jméno/ nar...................................

Bytem..................................................................................................................................

aby mě zastupoval/a/ na výroční členské schůzi ZOD Předslavice, konané dne 18. června 2021   v Kulturním zařízení v Čepřovicích (popřípadě v náhradním termínu).

 

V...............................dne.....................                                     …....................................................

                                                                                                 vlastnoruční podpis

Jízdní řád a podmínky účasti na členské schůzi 18.6.2021

 

16,00   ÚLEHLE                               16,23   OVČÍN

16,02   PŘEDSLAVICE                     16,30   STŘÍTEŽ                                                                 

16,05   VŠECHLAPY                       16,33   NEUSLUŽICE                                 

16,10   MARČOVICE                       16,36   LITOCHOVICE                                          

16,15   KAKOVICE                          16,40   ČEPŘOVICE                                               

16,20 ČEPŘOVICE             

 

 

Podmínky účasti na členské schůzi

  • Účastník při vstupu prokáže, že splňuje jednu ze stanovených podmínek, provozovatel to zkontroluje a osobám, které splnění neprokáží, neumožní vstup.

-          PCR test ne starší než 7 dní

-          POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

-          Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

-          Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo“.