ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

CHOV
MLÉČNÉHO SKOTU

Chováme převážně červenostrakatý skot. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích na farmě v Litochovicích.

VÝROBA
MLÉKA

U chovu mléčného skotu klademe velký důraz na kvalitu stravy a čistotu prostředí a tím i na výslednou kvalitu mléka.

ROSTLINNÁ
VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilnin, řepky ozimé a brambor. Brambory pěstujeme především škrobárenské.

PĚSTOVÁNÍ
PÍCNIN

Pěstujeme pícniny především ke krmným účelům pro skot.

JÍZDNÍ ŘÁD na ČS dne 14.6.2024

JÍZDNÍ ŘÁD na ČS dne 14.6.2024

 

16,00   ÚLEHLE                                          

16,02   PĚDSLAVICE                                  16,30   STŘÍTEŽ

16,05   VŠECHLAPY                                   16,33   NEUSLUŽICE

16,10   MARČOVICE                                  16,36   LITOCHOVICE

16,15   KAKOVICE                                     16,40   ČEPŘOVICE

16,20   ČEPŘOVICE

Pozvánka na členskou schůzi 14.6.2024 v KD Čepřovice

 

                                                                    P O Z V Á N K A

 

Představenstvo firmy „Zemědělské obchodní družstvo Předslavice“ sídlo Předslavice 2, okres Strakonice, PSČ 387 01, IČO 00113913, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr. XXXXII, vložka 2430, svolává

 

                                                                       členskou schůzi

 

na pátek 14. června 2024 od 17:00 hodin do Kulturního zařízení v Čepřovicích

Program jednání:

   • Zahájení
   • Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze,  volba orgánů členské schůze
   • Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, výsledky roční účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 202
   • Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko  k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
   • Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023
   • Schválení určeného auditora pro r. 2024
   • Usnesení členské schůze
   •  Závěr členské schůze

Podklady k programu členské schůze jsou k nahlédnutí v sídle družstva. Člen družstva se může nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci.

 

V Předslavicích dne 20. května 2024                                    Ing. Blažena Štouralová                                                                                                                                                                                   předseda představenstva

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                  PLNÁ MOC

Příjmení, jméno, titul

…...............................................................narozen/a/.........................................................

Bytem...................................................................................................................................

Zmocňuji........................................................../příjmení, jméno/ nar...................................

Bytem..................................................................................................................................

aby mě zastupoval/a/ na výroční členské schůzi ZOD Předslavice, konané dne 14. června 2024   v Kulturním zařízení v Čepřovicích (popřípadě v náhradním termínu).

 

V...............................dne.....................                                     …....................................................

                                                                                                 vlastnoruční podpis