ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

CHOV
MLÉČNÉHO SKOTU

Chováme převážně červenostrakatý skot. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích na farmě v Litochovicích.

VÝROBA
MLÉKA

U chovu mléčného skotu klademe velký důraz na kvalitu stravy a čistotu prostředí a tím i na výslednou kvalitu mléka.

ROSTLINNÁ
VÝROBA

Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování obilnin, řepky ozimé a brambor. Brambory pěstujeme především škrobárenské.

PĚSTOVÁNÍ
PÍCNIN

Pěstujeme pícniny především ke krmným účelům pro skot.

PLNÁ MOC

PLNÁ MOC

Příjmení, jméno, titul

…...............................................................narozen/a/.........................................................

Bytem...................................................................................................................................

Zmocňuji........................................................../příjmení, jméno/ nar...................................

Bytem..................................................................................................................................

aby mě zastupoval/a/ na výroční členské schůzi ZOD Předslavice, konané dne 10. června 2022 

v Kulturním zařízení v Čepřovicích (popřípadě v náhradním termínu).

 

V...............................dne.....................                                     …....................................................

                                                                                                 vlastnoruční podpis

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 10.6.2022

 

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo firmy „Zemědělské obchodní družstvo Předslavice“ sídlo Předslavice 2, okres Strakonice, PSČ 387 01, IČO 00113913, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr. XXXXII, vložka 2430, svolává

 

členskou schůzi

 

na pátek 10. června 2022 od 17:00 hodin do Kulturního zařízení v Čepřovicích

Program jednání:

   1. Zahájení
   2. Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze,   volba orgánů členské schůze a volební komise
   1. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, výsledky roční účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.
   2. Zpráva kontrolní komise o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko  k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
   1. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021
   2. Schválení určeného auditora pro r. 2022
   3. Usnesení členské schůze
   4.  Závěr výroční členské schůze

 

Podklady k programu členské schůze jsou k nahlédnutí v sídle družstva. Člen družstva se může nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci.

 

V Předslavicích dne 23. května 2022                                    Ing. Blažena Štouralová                                                                                                                                                                                  předseda představenstva